Cong ty co phan dau tu Globe
Cu�'n sách khiến vị phụ
(prHWY.com) September 29, 2011 - Ha Noi, AZ -- Cuá»'n sách khiến vị phụ huynh kia than thở là 1 trong 5 tiểu thuyết của VÅ© Trọng Phụng, từng làm bùng nổ những cuá»™c tranh cãi dữ dá»™i cách Ä'ây tá»›i... hÆ¡n 70 năm trÆ°á»›c, về Ä'ề tài "dâm hay không dâm", Ä'ược xếp ngay ngắn trên kệ sách tham khảo dành cho học sinh các trường phổ thông.

Thuá»™c lá»›p thanh niên Việt Nam Ä'ầu tiên thần tượng nền văn hóa Pháp, tích cá»±c truyền bá văn học viết bằng chữ Quá»'c ngữ, VÅ© Trọng Phụng cá»±c lá»±c lên án thói Ä'ạo Ä'ức giả trong quan hệ nam nữ và ra sức Ä'ấu tranh bảo vệ quan Ä'iểm cần "giáo hóa cho thiếu niên biết rõ tình dục là những gì" Ä'ể "biết cách Ä'iều hòa cái dâm mà tô Ä'iểm cuá»™c Ä'ời".

Nếu chỉ nhìn bìa sách có hình vẽ má»™t phụ nữ ná»­a cổ ná»­a tân thời mặc áo dài nhÆ°ng không... mặc quần, ngá»"i chá»'ng chân tay cầm dọc tẩu bên bàn Ä'èn thuá»'c phiện, lại thêm mấy trang thay lời tá»±a vá»›i ngôn ngữ hùng há»"n rằng phải Ä'em vấn Ä'ề giao hợp ra giảng cho tuổi trẻ, không ít phụ huynh xứ ta tá»›i nay vẫn há»'t hoảng.

###

Web Site: http://globe.com.vn
Contact Information
ếu chỉ nhìn bìa sách có hình vẽ một phụ nữ nửa cổ nửa tân thời mặc áo dài nhưng không